Oferta

Nasze usługi to przede wszystkim odbiór padłych zwierząt, wszelkich odpadów pochodzenia zwierzęcego, przeterminowanych produktów spożywczych oraz materiałów, które z różnego powodu nie mogą być wprowadzone do obrotu.

Świadczymy  szeroki zakres usług polegających na odbiorze i utylizacji odpadów.

Proponujemy indywidualne warunki współpracy, dostosowane do prowadzonej działalności klientów. Nasi klienci, u których odpady wytwarzane są w sposób ciągły, są wyposażani w specjalnie dla nich dobierane kontenery transportowe,  wymianę w zależności od potrzeb klienta.

Nasza oferta kierowana jest również do indywidualnych producentów rolnych. Na podstawie zawartej umowy z ARiMR , która finansuje lub współfinansuje odbiór i unieszkodliwianie  zwierząt gospodarskich jesteśmy w stanie szybko i profesjonalnie dokonywać odbioru padłych zwierząt gospodarskich.


Wzory dokumentów do pobrania:

Oświadczenie producenta rolnego w 2018 r.

Oświadczenie producenta rolnego w 2017 r.

Oświadczenie Producenta Rolnego

Dokument handlowy


RODZAJE ODPADÓW ODBIERANYCH
przez STANS – Zakład unieszkodliwiana w Chłopiej Łące

Kody odpadów zgodne z Rozporządzeniem Ministra Środowiska
z dnia 9 grudnia 2014 roku (Dz. U. z 2014 r., poz. 1923)
w sprawie katalogu odpadów

KOD ODPADU NAZWA ODPADU WEDŁUG KLASYFIKACJI
02 01  01 Osady z mycia i czyszczenia
02 01 02 Odpadowa tkanka zwierzęca
02 01 06 Odchody zwierzęce
02 01 81 Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka zwierzęca stanowiąca materiał  szczególnego  i wysokiego ryzyka inne niż wymienione  w 02 01 80
02 01 82 Zwierzęta padłe i ubite z konieczności
02 02 01 Odpady z mycia i przygotowania surowca
02 02 02 Odpadowa tkanka zwierzęca
( w tym odpady wydzielone  z podczyszczania mechanicznego ścieków technologicznych w zakładach mięsnych, tj. skratki, zsitki, tłuszcze
02 02 03 Surowce i produkty nienadające się do spożycia
02 02 81 Odpadowa tkanka zwierzęca stanowiąca materiał szczególnego i wysokiego ryzyka, w tym odpady z produkcji pasz mięsno – kostnych inne niż wymienione  w 02 02 80
02 02 99 Inne niewymienione odpady
02 05 01 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia
20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne